Podkarpackie Dokumentacje kontroli

Dokumentacje kontroli


I. W dniach od 28.04.2005r. do 20.05.2005 r. przeprowadzono kontrolę przez pracowników Oddziału Kontroli Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

1). Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące:

- spraw organizacyjnych
- gospodarki finansowej
- procedur kontroli wydatków

2). Okres objęty kontrolą: rok 2004

Z kontroli sporządzono protokół kontroli okresowej – BF.IV.0913/12/05 z dnia 22.07.2005 r.

II. W dniach od 1.03 do 13.03.2006 r. w Zespole Szkół została przeprowadzona kontrola przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie


1). Przedmiotem kontroli były zagadnienia:
- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń


Z kontroli sporządzono protokół kontroli - NG-0955-126/07

III. W dniach 8.03 do 13.03.2007 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


1). Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2005 r.
2). Kontroli poddano wydatki z 2006 r. w wysokości 36,34 % ogółu wydatków.

Z kontroli sporządzono protokół – OR.X.0913 – 1/07
 
IV. W dniach 5.03 do 25.03.2013 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Temat kontroli:
Gospodarowanie środkami publicznymi w 2012 roku, w tym klasyfikacja budżetowa. okresowa kontrola stanu zasobów-inwentaryzacja. wydzielony rachunek dochodów. Sprawozdawczość.
Cel przeprowadzonej kontroli:
Ocena celowości wydatków środków publicznych w 2012r.
Ocena prawidłowości:
- klasyfikowania zdarzeń gospodarczych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:
- gospodarowanie środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochdów;
- przeprowadzania i dokumentowania okresowej kontroli zasobów - Inwentayzacja;
- wiarygodność sporządzonych sprawozdań.

 
 
V. W dniach 2.12 do 10.12.2013 r. w Zespole Szkół została przeprowadzona kontrola przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie 
 
1). Przedmiotem kontroli były zagadnienia: 
- Prawidlowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń 
 
Z kontroli sporządzono protokół kontroli - 352013110110PRO001
 

Poprawiony (poniedziałek, 13 października 2014 08:04)

 
Powiaty