Podkarpackie Zdrowie

Zdrowie

Majątek jednostki


Majątek Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
 
Stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2007 r.
 
Lp
Wyszczególnienie
 
Wartości brutto
1.
Grunty
 
0
2.
Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0
3.
Urządzenia techniczne i maszyny
 
0
4.
Środki transportu
 
0
5.
Inne środki trwałe
 
22 465,49
6.
Wartości niematerialne i prawne
 
0
Razem środki trwałe:
 
22 465,49
 
 
Stan pozostałych środków trwałych
 
Lp
Wyszczególnienie
Wartości brutto
 
1.
Pozostałe środki trwałe
 
93 217,81
2.
Zbiory biblioteczne
 
 9 671,17
3.
Wartości niematerialne i prawne
 
   1 294,05
Razem pozostałe środki trwałe:
 
104 183,03

Poprawiony (wtorek, 21 września 2010 11:09)

 
Powiaty